中文

纵腾集团高薪诚聘,开启你的金质未来!

Sales Manager

捷克

职位描述

工作职责:

Ecologistics, s.r.o. je globální poskytovatel slu?eb pro p?eshrani?ní elektronicky obchod. Spole?nost byla zalo?ena v roce 2017 v Jen?i poblí? pra?ského leti?tě. S Fujian Zongteng Network Co.ltd jako na?ím strategickym obchodním partnerem v sou?asné době provozujeme sklady o rozloze 60 000 metr? ?tvere?ních v ?eské republice a 20 zámo?skych sklad? a tranzitních center, které celosvětově zabírají více ne? 400 tisíc metr? ?tvere?ních.

? Doká?e dosáhnout r?stu a prodejních cíl? úspě?nym ?ízením obchodnímu tymu

? Vhodně ?ídí základní aktivity pot?ebné k dosa?ení nebo p?ekro?ení cíl? a ziskovosti pro region

? Buduje, rozvíjí a podporuje pevné a dlouhodobé vztahy se zákazníky

? Navrhuje a implementuje strategicky obchodní plán, ktery roz?í?í zákaznickou základnu spole?nosti

? Monitoruje dynamiku trhu, v?etně vyvoje zákazník? a konkurent?, poskytuje relevantní informace v tomto odvětví

? Má silny obchodní smysl se schopností ?ídit r?st, je kreativní a aktivně se podílí na chodu spole?nosti

? ?ídí a podílí se na vyvoji a plánování speciálních projekt?, jako jsou vystavy, public relations, propagace atd.

? Prezentujte zprávy o prodeji, p?íjmech a vydajích a realistické predikce vyvoje obchodního tymu

 

任职要求:

? Alespoň 5 let zku?eností s prodejem v odvětví elektronického obchodování, logistiky a/nebo dodavatelského ?etězce

? Silny obchodní smysl pro internetovy pr?mysl

? Prokazatelné reference o úspě?ích prodeje

? úspě?né vysledky v p?ímém ?ízení obchodu, udr?ování vztah? s klienty a ?ízení lidí

? Vynikající vedení, organizace, komunikace, mezilidské a tymové dovednosti

? Vynikající úsudek, asertivitu a dovednosti p?i ?e?ení konflikt?

? Schopnost efektivně komunikovat nap?í? celou organizací

? Plynule mluví ?eskym i anglickym jazykem

? ?idi?sky pr?kaz sk. B

申请该职位
  • 姓名
  • 手机号
  • 邮箱
  • 简历
86-0755-29167914
天天av天天av天天透